• วางรากฐานโครงการเทคโนโลยีโลกเสมือน (Extended Reality: XR) ระหว่างเกาหลี-ไทย
  • ความคาดหวังของบริษัท XR และ Metaverse ของเกาหลีในการขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน (Busan IT Industry Promotion Agency: BIPA) (ประธานและซีอีโอ Jeong Mun-seob) กล่าวว่า BIPA ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang: KMITL) (อธิการบดี คมสัน มาลีสี) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเกาหลีและไทย ผ่านโครงการ การหลอมรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK ICT Convergence Village Project) ในการประชุม Metaverse โลกและการประชุมสาธารณรัฐเกาหลี-อาเซียน ประจำปี 2565 (Global Metaverse Conference & ROK-ASEAN Forum 2022) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม

โครงการการหลอมรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ริเริ่มมาจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านไอซีทีและการต่อยอดความร่วมมือระหว่างเกาหลีและอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที (Ministry of Science and ICT:MSIT) และเทศบาลนครปูซาน (Busan Metropolitan City) ตั้งแต่ปี 2563 BIPA ได้ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งชาติ (National IT Industry Promotion Agency : NIPA)

รวมถึงโครงการร่วมมือด้าน XR เกาหลี-อาเซียน โดยได้จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรมสนับสนุนการผลิตต่างๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับโครงการการหลอมรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

KMITL เป็นหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย KMITL ได้เปิดศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเสมือนจริงแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย (KMITL Interactive Digital Center: KIDC) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) และการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี XR และ Metaverse

การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง BIPA และ KMITL บนพื้นฐานของเครือข่ายและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรม XR และ Metaverse ในทั้งสองประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมด้านการวิจัยและพัฒนาและการสนับสนุนโครงการร่วมมือไทย-เกาหลี การแบ่งปันเครือข่ายระหว่างอาเซียนและเกาหลี และโครงการการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน XR

Jeong Mun-seob ประธานและซีอีโอของ BIPA กล่าวว่า “คาดว่าการบันทึกความเข้าใจระหว่าง BIPA และ KMITL จะเสริมสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม XR และ Metaverse ในทั้งสองประเทศ” Jeong Mun-seob ยังกล่าวเสริมอีกว่า “เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมบริษัท XR และ Metaverse ทั้งของไทยและเกาหลีให้เป็นที่รู้จักในทั้งสองประเทศ และจะขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทเหล่านี้”

■ คำอธิบายภาพ

ภาพถ่ายพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง Jeong Mun-seob (ซ้าย) ประธานและซีอีโอของ BIPA และ รัชนี กุลยานนท์ (ขวา) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Your Transformational Growth Journey Starts Here

Share This